حراج دامنه

» برای جلوگیری از پیشنهادات غیر واقعی، در صورتیکه کاربری در حراج برنده شود ولی بدون دلیل موجه از خرید دامنه صرف نظر کند ، مبلغ 1000 تومان ، به عنوان جریمه از حساب وی کسر خواهد شد.
جهت درج دامنه در حراجی، اینجا کلیک کنید.

» مبلغ پیشنهادی شما همواره باید بیشتر از گام افزایش باشد.

ردیف دامنه قیمت پایه آخرین پیشنهاد حداقل گام افزایش زمان باقیمانده در صورت عدم پیشنهاد جدید پیشنهاد
1newpc.ir23,000240,0001,5000اتمام حراج
2atvar.ir15,000200,0001,0000اتمام حراج
3chaarge.ir20,00060,0002,0000اتمام حراج
4ipsd.ir50,00060,0002,0000اتمام حراج
5khodet.ir39,00045,0005,0000اتمام حراج
6tajarat.ir11,00045,0005000اتمام حراج
7obdii.ir25,00042,0002,0000اتمام حراج
8hxs.ir25,00029,0001,0000اتمام حراج
9liked.ir25,00028,0001,0000اتمام حراج
10uniaz.ir27,00027,0003,0000اتمام حراج
11iranfreezones.ir20,00025,0002,0000اتمام حراج
12bakteri.ir20,00020,0002,0000اتمام حراج
13kalux.ir20,00020,0001,5000اتمام حراج
14pcscript.ir20,00020,0002,0000اتمام حراج
15zojein.ir15,00018,0003,0000اتمام حراج
16onlygame.ir15,00017,0001,5000اتمام حراج
17androapp.ir15,00017,0002,0000اتمام حراج
18airwire.ir15,00016,0001,0000اتمام حراج
19barcoder.ir15,00016,0001,0000اتمام حراج
20danlods.ir12,00015,0001,5000اتمام حراج
21kalait.ir10,00013,0001,0000اتمام حراج
22love1.ir11,00012,5001,5000اتمام حراج
23netpedia.ir12,00012,0002,0000اتمام حراج
24buyrank.ir10,00012,0002,0000اتمام حراج
25webmoon.ir10,00012,0002,0000اتمام حراج
264gig.ir12,00012,0001,5000اتمام حراج
27irjpg.ir9,00011,0002,0000اتمام حراج
28takmac.ir10,00011,0001,0000اتمام حراج
29ariva.ir10,00010,0005,0000اتمام حراج
30mozy.ir10,00010,0002,0000اتمام حراج
صفحات : 1 2 3