حراج دامنه

» برای جلوگیری از پیشنهادات غیر واقعی، در صورتیکه کاربری در حراج برنده شود ولی بدون دلیل موجه از خرید دامنه صرف نظر کند ، مبلغ 1000 تومان ، به عنوان جریمه از حساب وی کسر خواهد شد.
جهت درج دامنه در حراجی، اینجا کلیک کنید.

» مبلغ پیشنهادی شما همواره باید بیشتر از گام افزایش باشد.

ردیف دامنه قیمت پایه آخرین پیشنهاد حداقل گام افزایش زمان باقیمانده در صورت عدم پیشنهاد جدید پیشنهاد
1newpc.ir23,000240,0001,5000اتمام حراج
2atvar.ir15,000200,0001,0000اتمام حراج
3chaarge.ir20,00060,0002,0000اتمام حراج
4ipsd.ir50,00060,0002,0000اتمام حراج
5tajarat.ir11,00045,0005000اتمام حراج
6obdii.ir25,00042,0002,0000اتمام حراج
7hxs.ir25,00029,0001,0000اتمام حراج
8liked.ir25,00028,0001,0000اتمام حراج
9uniaz.ir27,00027,0003,0000اتمام حراج
10bakteri.ir20,00020,0002,0000اتمام حراج
11kalux.ir20,00020,0001,5000اتمام حراج
12zojein.ir15,00018,0003,0000اتمام حراج
13onlygame.ir15,00017,0001,5000اتمام حراج
14androapp.ir15,00017,0002,0000اتمام حراج
15airwire.ir15,00016,0001,0000اتمام حراج
16barcoder.ir15,00016,0001,0000اتمام حراج
17danlods.ir12,00015,0001,5000اتمام حراج
18kalait.ir10,00013,0001,0000اتمام حراج
19love1.ir11,00012,5001,5000اتمام حراج
20netpedia.ir12,00012,0002,0000اتمام حراج
21buyrank.ir10,00012,0002,0000اتمام حراج
22webmoon.ir10,00012,0002,0000اتمام حراج
234gig.ir12,00012,0001,5000اتمام حراج
24irjpg.ir9,00011,0002,0000اتمام حراج
25takmac.ir10,00011,0001,0000اتمام حراج
26ariva.ir10,00010,0005,0000اتمام حراج
27mozy.ir10,00010,0002,0000اتمام حراج
282graphic.ir4,00010,0005000اتمام حراج
29diskette.ir10,00010,0001,0000اتمام حراج
30arboriculture.ir10,00010,0001000اتمام حراج
صفحات : 1 2 3